Shaw Floorte Pro Anvil Plus 2032V 07062 Grey Chestnut 7" X 48" Luxury Vinyl Plank