Shaw Floorte Pro Endura Plus 0736V 00203 Tawny Oak 7" X 48" Luxury Vinyl Plank