TS942 Tranquil Random Brick Sage Brush Mosaic Tile