Shaw Floorte Pro Paragon 5" Plus 1019V 07033 Brush Oak 5" X 48" Luxury Vinyl Plank